• Pre život v bezpečí...
  Komplexné riešenie OPP, BOZP a zdravotného dohľadu
 • OPP
  Služby v oblasti ochrany pred požiarmi
 • BOZP
  Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • PZS
  Služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby
 • CO
  Služby v oblasti civilnej ochrany

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o.

Dovoľte nám predstaviť sa vám.

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. poskytuje prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s dlhoročnou praxou služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zdravotného dohľadu pre zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie (pracovná zdravotná služba), ako aj civilnej ochrany.

Naším cieľom a prvoradou úlohou je poskytovanie kvalitných služieb a skutočne vykonaných činností, pričom sa snažíme vysvetliť klientom dôležitosť a opodstatnenie realizácie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj ďalších nadväzujúcich oblastí. Snažíme sa, aby si zamestnávatelia a investori uvedomili, že veľakrát je jednoduchšie zrealizovať požiadavky vyplývajúce z platných právnych a ostatných predpisov, ako sa ich snažiť len rôznymi spôsobmi obchádzať a začať sa nimi zaoberať až vtedy, keď je už neskoro.

Tešíme sa na spoločnú spoluprácu s Vami...

Platné oprávnenia

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. a jej zamestnanci sú držiteľmi platných oprávnení a osvedčení ako sú napr.:
Oblasť ochrany pred požiarmi (OPP)
 • špecialista požiarnej ochrany (osvedčenie č. 114/2015)
 • technické projekty v programe AutoCAD (osvedčenie č. CAD/012)
 • preškolenie podľa Praktika požiarnej ochrany Rigips – certifikované sadrokartónové protipožiarne systémy (osvedčenie č. 2015/77)
 • osobitné oprávnenia na výkon kontroly vybraných typov hasiacich prístrojov
 • a ďalšie...
Oblasť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
 • bezpečnostnotechnická služba vykonávaná prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika (oprávnenie č. BTS-0241/14)
 • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (oprávnenie č. VVZ-0007/15-01.1)
 • interné audítorstvo systému manažérstva BOZP (certifikát č. 11/06/2015)
 • lektorské zručnosti pre školiteľov (osvedčenie č. KL/2010/048)
 • samostatný elektrotechnik – §22 do 1000V vrátane bleskozvodov tr. A (osvedčenie č. 003/12/2015)
 • a ďalšie...
OBLASŤ REVÍZIE A KONTROLY ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV A ELEKTRICKÉHO RUČNÉHO NÁRADIA
 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických (oprávnenie č. 41/1/2016 – EZ – O (OU,R,M) – E2 – A)
Oblasť zdravotného dohľadu pre zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie (PZS)
 • vykonávanie niektorých úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov dodávateľsky – zdravotný dohľad pre zamestnancov zaradených do prvej alebo druhej kategórie (evidenčné č. OPPL/509/2015)
Oblasť civilná ochrana (CO)
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (osvedčenie č. VTUL- 185-30/2013):
  • na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,
  • na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
  • na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.
 • kurz základných vedomostí krízového manažmentu a civilnej ochrany (osvedčenie č. 8166)
 • ochrana obyvateľstva evakuáciou a ukrytím
 • a ďalšie...

Potrebujete poradiť?

Neváhajte, kontaktujte nás, radi vám poradíme.