Oblasti

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

oblasti bozp

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a následne v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch.

Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych a ostatných predpisov je možné zabezpečiť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby, ktorej úlohy môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby s platným osvedčením bezpečnostný technik (ďalej len „BT“) / autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej len „ABT“) v zmysle § 22 až § 24 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Aké môžu byť sankcie za porušenie povinností?

Za porušenie povinností je Inšpektorát práce oprávnený udeliť zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom pokutu v zmysle § 19 zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov až do výšky 200 000 €, a ak v dôsledku tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca - najmenej 33 000 €. Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa § 16 (povinnosti fyzických osôb a právnických osôb) alebo maria výkon inšpekcie práce, možno uložiť poriadkovú pokutu od 65 € do 650 €.

Minimálny počet ABT alebo BT podľa počtu zamestnancov

Touto cestou by sme Vás radi upozornili na prílohu č. 1b k zákonu NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorá hovorí o minimálnych počtoch ABT alebo BT u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností je alebo nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.:

Zamestnávateľ, ktorý je uvedený v prílohe č. 1:

  • do 400 zamestnancov – najmenej jeden ABT,
  • od 401 do 800 zamestnancov – najmenej dvaja ABT,
  • od 801 do 1 200 zamestnancov – najmenej traja ABT alebo najmenej dvaja ABT a jeden BT,
  • nad 1 200 zamestnancov – najmenej traja ABT alebo najmenej dvaja ABT a jeden BT a na každých začatých 1000 zamestnancov najmenej jeden ďalší ABT alebo BT tak, aby z celkového počtu ABT a BT boli najmenej dve tretiny ABT.

Zamestnávateľ, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1:

  • do 600 zamestnancov – najmenej jeden BT,
  • od 601 do 1 200 zamestnancov – najmenej dvaja BT,
  • nad 1 200 zamestnancov – najmenej dvaja BT a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší BT.