Oblasti

Civilná ochrana (CO)

oblasti co

Legislatíva Slovenskej republiky sa zaoberá prípadmi nehôd, havárií, živelných pohrôm, alebo iných mimoriadnych udalostí, ktoré nás môžu postihnúť. Na tento účel je určená civilná ochrana v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Civilná ochrana (ďalej len „CO“) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v dokumente Analýza možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov je možné zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá je oprávnená vypracovať a aktualizovať plán ochrany obyvateľstva, vypracovať a aktualizovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti alebo vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Aké môžu byť sankcie za porušenie povinností?

V prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov civilnej ochrany môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 31 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. obvodný úrad uložiť pokutu až do výšky 33 000 € podľa závažnosti porušenia povinností.