Oblasti

Ochrana pred požiarmi (OPP)

oblasti opp

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre právnické osoby, pre fyzické osoby – podnikateľov, pre vlastníkov budov a nehnuteľností a pre vlastníkov lesov zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi.

Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a následne v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch. Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych a ostatných predpisov je možné zabezpečiť len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s platným osvedčením (technik požiarnej ochrany/špecialista požiarnej ochrany).

Aké môžu byť sankcie za porušenie povinností?

V prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov ochrany pred požiarmi môže v zmysle § 59 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Krajské riaditeľstvo HaZZ a Ministerstvo vnútra SR uložiť pokutu právnickej osobe a fyzickej osobe-podnikateľovi až do výšky 16 596 € podľa závažnosti porušenia povinností.

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb ako aj stratám na majetku v prípade požiaru.

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. k) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, t.j. zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene účelu užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb (ďalej len „PBS“). Tieto povinnosti je potrebné zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, t.j. špecialistom požiarnej ochrany, vypracovaním riešenia PBS v projektovej dokumentácii stavieb, ktoré sa skladá z textovej a výkresovej časti.

Na základe vyššie uvedených povinností by sme radi upozornili právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, že pre všetky stavby skolaudované po 31. 12. 1981 musí byť vypracované riešenie PBS, ktoré musí byť uchované počas celej doby užívania stavby.