Oblasti

Pracovná zdravotná služba (PZS)

oblasti pzs

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby (ďalej len „PZS“). Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, v zákone NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch.

Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych a ostatných predpisov je možné zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo zmluvne dodávateľským spôsobom s právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom, ktorej úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na PZS (pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie), prípadne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v schválenom špecializačnom odbore, verejným zdravotníkom, bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom (pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie) v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Na základe vyššie uvedených skutočností by sme radi upozornili všetkých zamestnávateľov na skutočnosť, že od 1. 1. 2015 sú povinní zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad (prvá a druhá kategória), prípadne PZS (tretia a štvrtá kategória).

Aké môžu byť sankcie za porušenie povinností?

V prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov z oblasti PZS môže v zmysle § 57 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 100 000 €.