Oblasti

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

oblasti revízie a kontroly

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky, resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení a technickom zariadení, teda aj na elektrických spotrebičoch a elektrického ručného náradia (ďalej len „el. spotrebiče a el. ručné náradie“). Tieto povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z.z., vo vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. a následne v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch (STN 33 1600, STN 33 1610 a pod.).

Čo je predmetom revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia?

Revíziou a kontrolou elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia počas používania. Predmetom revízie je podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zistiť technický stav elektrického spotrebiča a elektrického ručného náradia z hľadiska jeho bezpečnosti pred úrazom elektrickým prúdom.

Revízie a kontroly treba vykonávať podľa predpísaných lehôt uvedených v kategórii „SLUŽBY“ a vždy po vykonanej oprave, rekonštrukcii alebo úprave.

Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrických ručných náradí?

Vykonávať kontrolu elektrických spotrebičov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24. Revíziu elektrických spotrebičov a elektrických ručných náradí v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou § 22 až 24. To znamená, že osoba musí mať platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Aké môžu byť sankcie za nevykonané alebo neplatné revízie a kontroly?

Za porušenie povinností je Inšpektorát práce oprávnený udeliť zamestnávateľovi pokutu v zmysle § 19 zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov až do výšky 200 000 €, a ak v dôsledku tohto porušenia došlo k smrteľnému pracovnému úrazu zamestnanca - najmenej 33 000 €.