Naše služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. zabezpečujeme všetky činnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), ako sú napr.:

Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP alebo jej časti:
 • koncepcia politiky BOZP a jej realizácia,
 • základná smernica BOZP,
 • posúdenie (analýza) rizík,
 • smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
 • traumatologický plán,
 • evidencia pracovných úrazov,
 • evidencia iných úrazov a nebezpečných udalostí,
 • smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu,
 • prevádzkový poriadok pre čistenie a údržbu osvetlenia,
 • zakázané práce a pracoviská tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
 • zakázané práce a pracoviská mladistvým zamestnancom,
 • smernica na kontrolu požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok,
 • smernica na ochranu nefajčiarov,
 • práca so zobrazovacími jednotkami,
 • ručná manipulácia s bremenami,
 • prevádzkový a manipulačný poriadok pre sklad tovaru – pravidlá skladovania,
 • smernica na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov,
 • bezpečné pracovné postupy pri prácach vo výške, prácach s elektrikou, prácach spojených s upratovaním, prácach v dielňach a iné,
 • zásady bezpečného správania sa na pracovisku,
 • menovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 • vnútorný predpis na vykonávanie oboznamovania a informovania zamestnancov z predpisov a zásad v oblasti BOZP,
 • ďalšie dokumenty a doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prípadne na požiadanie objednávateľa.
Oboznamovanie a informovanie v oblasti BOZP prostredníctvom odborne spôsobilých osôb:
 • vstupné oboznamovanie a informovanie novoprijatých zamestnancov (pri jeho prijatí do zamestnania), preložení na iné pracovisko, zaradení alebo preradení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku),
 • periodické oboznamovanie a informovanie vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP (1x2 roky),
 • periodické oboznamovanie a informovanie zamestnancov z oblasti BOZP (1x2 roky),
 • oboznamovanie a informovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 • oboznamovanie a informovanie zamerané na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s praktickou prípravou zamestnancov na výber a používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,
 • oboznamovanie a informovanie vodičov motorových vozidiel (tzv. referentských vozidiel),
 • oboznamovanie a informovanie samostatne zárobkovo činných osôb, dodávateľských spoločností a osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa nachádzajú na pracovisku (v spoločnosti),
 • oboznamovanie a informovanie zamestnancov pracujúcich na elektrických zariadeniach – poučená osoba § 20 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Paušálna činnosť na úseku BOZP (podľa požiadaviek a dohody s objednávateľom) zahŕňa:
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie kompletnej dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom, jej pravidelnú kontrolu a aktualizáciu v prípade organizačných zmien alebo podľa požiadaviek,
 • vypracovanie a vedenie agendy BOZP v zmysle platných právnych a ostatných predpisov,
 • oboznamovanie a informovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP,
 • oboznamovanie a informovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 • vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk, vyhradených technických zariadení, technických zariadení a činností v lehotách stanovených právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, prípadne podľa potreby a kontrolovanie dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP,
 • vykonanie ročnej previerky BOZP na pracoviskách s následným vyhotovením správy,
 • kontrola vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení a technických zariadení, sprostredkovanie ich vykonávania,
 • dohľad nad činnosťami osôb, ktoré môžu vykonávať svoju prácu len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo inej odbornej spôsobilosti,
 • v prípade potreby spracúvanie správ, rozborov a hodnotení stavu zabezpečenia BOZP,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zisťovaní príčin a zdrojov pracovných úrazov, ich hlásenie príslušným orgánom a spracúvanie podkladov pre odškodňovanie postihnutých zamestnancov,
 • kontrolovanie označenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • odborné konzultácie v oblasti BOZP a technických zariadení pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov objednávateľa,
 • zastupovanie zamestnávateľa pri kontrole orgánom štátnej správy, vyšetrovaniach pracovných úrazov, havárií a pod.,
 • a ďalšie...
Ponuka nadštandardných služieb:
 • sledovanie termínov pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení a technických zariadení,
 • zabezpečenie auditu (celkové posúdenie skutočného stavu z hľadiska BOZP).