Naše služby

Civilná ochrana (CO)

V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zabezpečujeme takmer všetky činnosti týkajúce sa civilnej ochrany obyvateľstva, ako sú napr.:

 • vypracovanie a aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany,
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, jeho aktualizovanie a spolupracovanie pri jeho precvičovaní,
 • vypracovanie plánu evakuácie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • vypracovanie plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • vyžiadanie výpisov z analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí na území okresov pre potrebu jednotlivých Vašich objektov,
 • vzdelávanie a príprava zamestnancov v oblasti civilnej ochrany:
  • vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov,
  • vzdelávanie krízového manažmentu, skupín krízových činností, jednotiek CO, evakuačných komisií,
 • komunikácia s úradmi a obcami pri riešení ochrany obyvateľstva (obvodný úrad, obecný úrad a pod.),
 • zastupovanie pri previerkach zo strany úradov a obcí,
 • poradenstvo v oblasti civilnej ochrany,
 • a ďalšie...