Naše služby

Ochrana pred požiarmi (OPP)

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. vykonávame všetky činnosti týkajúce sa ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“), ako sú napr.:

Vypracovanie projektovej dokumentácie – riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS):
 • riešenia PBS ako napr.: projekty skutočného vyhotovenia, projekty pre stavebné povolenia, zmeny užívania stavieb, určené k územnému konaniu, stavebnému konaniu alebo kolaudačnému konaniu,
 • odborné posudky špecialistu PO:
  • spracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • posúdenie technológie,
  • zateplenie budov.
 • konzultačná a poradenská činnosť.
Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP alebo jej časti:
 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku OPP,
 • dokumentácia o školení zamestnancov o OPP,
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
Školenia v oblasti OPP:
 • školenia o OPP vedúcich zamestnancov (1x24 mesiacov, prípadne pri preradení vedúceho zamestnanca na inú prácu, iné pracovisko),
 • školenia o OPP zamestnancov (1x24 mesiacov, prípadne pri preradení zamestnanca na inú prácu, iné pracovisko),
 • školenia osôb zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase (1x12 mesiacov),
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok:
  • pracoviska (1x12 mesiacov),
  • asistenčnej (pred začatím jej činnosti).
Paušálna činnosť na úseku OPP zahŕňa:
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie kompletnej dokumentácie OPP v súlade so skutočným stavom,
 • školenia a odborné prípravy členov protipožiarnych hliadok, určenie počtu členov protipožiarnych hliadok na základe posúdenia veľkosti a rizikovosti prevádzky,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a v bytových domoch (1x3, 6, 12 mesiacov),
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov (1x12 mesiacov),
 • kontrolovanie označenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • zastupovanie právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa pri kontrole štátnym požiarnym dozorom,
 • a ďalšie...
Ponuka nadštandardných služieb:
 • zastupovanie spoločnosti pri vybavovaní písomného stanoviska zo strany HaZZ,
 • zabezpečenie požiarnych asistenčných hliadok pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb alebo činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • sledovanie termínov pravidelných kontrol požiarnych zariadení (napr.: kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov a pod.),
 • zabezpečenie auditu (celkové posúdenie skutočného stavu z hľadiska OPP).