Naše služby

Pracovná zdravotná služba (PZS)

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. a zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. zabezpečujeme všetky činnosti týkajúce sa zdravotného dohľadu pre zamestnancov zaradených do prvej a druhej kategórie (pracovná zdravotná služba), ako sú napr.:

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia, spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • zisťovanie expozície zamestnancov faktormi práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie,
 • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci a podieľanie sa na vypracovaní posudkov o riziku pre zamestnávateľa, navrhovanie zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracovanie návrhov na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • podporovanie prispôsobovania práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • poskytovanie primeraného poradenstva zamestnávateľovi a zamestnancom pri:
  • plánovaní a organizácii práce, odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii,
 • zúčastňovanie sa na vypracovaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • spolupráca pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii.