Naše služby

Revízie a kontroly elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisov (STN 33 1600, STN 33 1610 a pod.) vykonávame revízie a kontroly el. spotrebičov a el. ručného náradia prostredníctvom osôb s požadovanou platnou odbornou spôsobilosťou a výhradne certifikovanými meracími prístrojmi.

Našou prioritou je v prvom rade poskytovanie kvalitných služieb a reálne vykonávanie revízií ako aj ostatných služieb.

Ako často treba vykonávať revízie a kontroly el. spotrebičov?

Elektrické spotrebiče sa v zmysle STN 33 1610 podľa spôsobu ich používania rozdeľujú do 5-tich skupín A až E:

 • skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi,
 • skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (na stavbách, pri poľnohospodárskych prácach a pod.),
 • skupina C – spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch,
 • skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.),
 • skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Na základe zatriedenia elektrických spotrebičov do skupiny vieme určiť lehoty revízií a kontrol nasledovne:

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov
Skupina podľa používania (A–E) spotrebiče držané v ruke prenosné spotrebiče neprenosné spotrebiče
kontrola revízia kontrola revízia kontrola revízia
A vždy pred ich vydaním používateľovi
B pred použitím 1 × za 3 mesiace pred použitím 1 × za 3 mesiace pred použitím 1 × za 6 mesiacov
C pred použitím 1 × za 6 mesiacov pred použitím 1 × za 12 mesiace pred použitím podľa STN 33 1500
D 1 × za týždeň 1 × za 12 mesiacov 1 × za mesiac 1 × za 12 mesiacov 1 × za 3 mesiace podľa STN 33 1500
E 1 × za mesiac 1 × za 12 mesiacov 1 × za 6 mesiacov 1 × za 24 mesiacov 1 × za 12 mesiacov podľa STN 33 1500

Vysvetlivky k tabuľke lehôt:

Spotrebič držaný v ruke je prenosný spotrebič určený k tomu, aby bol počas normálneho používania držaný v ruke, pričom prípadný motor je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča.
Prenosný spotrebič je spotrebič, s ktorým sa pri práci manipuluje alebo iný ako je pripevnený spotrebič s hmotnosťou menšou ako 18kg.
Neprenosný spotrebič je spotrebič, ktorý nie je prenosný alebo je pripevnený.
Pripevnený spotrebič je spotrebič, ktorý je určený k používaniu, keď je pripevnený k podložke alebo iným spôsobom zaistený na určitom mieste.

Poznámky:

 1. V prípade používania elektrických spotrebičov ako ručného elektrického náradia sú lehoty pravidelných revízií odvodené podľa pracovného využitia (podľa normy STN 33 1600). Pri určovaní lehôt sa používajú lehoty, ktoré sú kratšie.
 2. Lehoty kontrol a revízií sa uplatňujú tiež u spotrebičov aj v prípade ich dlhodobého prenájmu.
 3. Kontroly a revízie sa vzťahujú aj na predlžovacie a pohyblivé alebo odpojiteľné prívody.
 4. Lehoty sú stanovené jednotne pre spotrebiče triedy ochrany I, II a III.

Ako často treba vykonávať revízie elektrického ručného náradia?

Elektrické ručné náradie sa v zmysle STN 33 1600 podľa používania rozdeľuje do 3 skupín A až C:

 • skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne),
 • skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne),
 • skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).

Elektrické ručné náradie sa v zmysle STN 33 1600 podľa triedy ochrany rozdeľuje do 2 skupín:

 • I – základná izolácia,
 • II a III – pohyblivý prívod musí byť neoddeliteľne spojený s vidlicou.

Na základe zatriedenia el. ručného náradia do skupiny a triedy vieme určiť lehoty revízií nasledovne:

Lehoty pravidelných revízií el. ručného náradia
Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiace
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace