Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v bytových domoch

bytove-domy-nido-bratislava.jpg

V súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.) zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z. z. sa uvedená povinnosť vzťahuje aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve; úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Osobitným predpisom pre vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok je Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva v súlade s § 9 ods. 1 a ods. 2 tejto vyhlášky.

Rozvody plynu v spoločných priestoroch bytového domu (od hlavného uzáveru plynu po bytové uzávery) patria medzi vyhradené technické zariadenia skupiny Bg (viď IV. časť prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) a vzhľadom na to, ich bezpečnosť overuje odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik.

Revízny technik o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhotoví správu, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 16 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:
a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,
b) dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,
c) druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,
e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,
f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,
g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,
h) celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,
i) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,
j) meno, priezvisko a podpis revízneho technika,
k) názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ.

Správa z vykonaných odborných prehliadok a skúšok rozvodov plynu v spoločných priestoroch bytového domu (zariadenie Bg) musí obsahovať celkové zhodnotenie zariadenia, čiže jej záverom musí byť, či tieto rozvody plynu sú z hľadiska bezpečnosti schopné bezpečnej prevádzky.

Zodpovednosť za vykonanie odborných prehliadok a skúšok v lehotách podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. tak, ako je to uvedené vyššie, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca spoločných častí domu a spoločných zariadení domu. Majitelia bytov sú povinní sprístupniť časti bytov, kde sú umiestnené tieto spoločné rozvody plynu.

Rozvody plynu od bytového uzáveru k uzáveru pred spotrebičom spravidla nie sú súčasťou spoločných priestorov bytového domu a overovanie ich bezpečnosti ako aj overovanie bezpečnosti spotrebičov v byte (napríklad plynových sporákov, ohrievačov vody) sa zabezpečuje podľa dohodnutých pravidiel medzi spoločenstvom bytov, správcom bytov a jeho vlastníkmi.

Dňa: 11.12.2022

Autor: Ing. Michal Zárecký – Autorizovaný bezpečnostný technik

Zdroj: Národný inšpektorát práce
Cenová ponuka