Ochrana osobných údajov spoločnosti MiZaPO, s.r.o.


Vitajte na stránke www.mizapo.sk. Hneď v úvode používania našej webovej stránky Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o., IČO 47985721, so sídlom Tulská 2238/3, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 27523/S, sa ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov klientov vo vysokej miere stará o ich zabezpečenie.

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní, ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR"), ako aj zákona NV SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon GDPR"), spolu aj ako GDPR (ďalej len „GDPR").

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. sa zameriava na viaceré oblasti vrátane poskytovania služieb prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky a v tejto súvislosti spracováva osobné údaje svojich klientov, kde voči svojim klientom je v postavení prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom je v zmysle GDPR akákoľvek osoba, ktorá sa rozhodla vykonávať činnosť, ktorej súčasťou je okrem iného aj spracúvanie osobných údajov, pričom táto určuje účely a prostriedky ich spracovania.

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo v prípade, ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky na e-mailovej adrese mizapo@mizapo.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom vyplnenia kontaktného formulára, žiadosti o zasielanie newsletterov, poskytnutia spätnej väzby a osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

Ďalej môžeme získavať Vaše osobné údaje priamo od Vás pri vzdelávacích aktivitách (školeniach), uzatvorení zmluvy a pri plnení zmluvy, kontrolách, pri získavaní Vášho súhlasu na spracovanie osobných údajov alebo od Vášho zamestnávateľa v prípade, ak tento poskytne Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením úloh nami poskytovanými službami.

Počas používania tohto webu taktiež zbierame cookies. Pre viac informácií link na cookies.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými v nižšie uvedenom texte sú spracúvané osobné údaje:

  1. o jednotlivcoch a spoločnostiach, ktorí majú záujem kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formuláru,

  2. o jednotlivcoch a spoločnostiach, ktorí majú záujem o vypracovanie cenovej ponuky,

  3. o jednotlivcoch a spoločnostiach, ktoré majú záujem o prihlásenie sa do niektorého z našich školení.

Získané osobné údaje spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, kontaktná adresa, údaje spoločnosti, zamestnávateľa a pracovnej pozícii.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke,

 1. na poskytnutie služieb ako napríklad online školenia,

 2. uzatvorenia a plnenia zmluvy,

 3. na účely správy a ochrany tejto webovej stránky.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vo vyššie uvedenom texte (komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a z nášho oprávneného záujmu na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí prejavia záujem o naše služby, na účely efektívnej marketingovej podpore a propagácii našich podnikateľských aktivít, a ponuky služieb. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky popísané vo vyššie uvedenom texte je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z platných právnych a ostatných predpisov. Máte však právo kedykoľvek namietať na uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: mizapo@mizapo.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. uchováva Vaše osobné údaje iba po nevyhnutne potrebnú dobu, následne sú dôkladne zlikvidované.

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu splnenia právnej (zákonnej) povinnosti - tieto sa uchovávajú po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

V prípade zmluvného vzťahu sa Vaše osobné údaje spracovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne sú uchovávané po dobu určenú osobitnými právnymi predpismi, napr. zákonom o archívnictve, zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi (spravidla 10 rokov) a v prípade potreby sa tieto doby predlžujú o všeobecné premlčacie doby (v rámci možných súdnych konaní).

Ak sa spracovávajú osobné údaje z dôvodu oprávneného záujmu, osobné údaje sa uchovávajú po dobu trvania príslušného oprávneného záujmu a počas doby, po ktorú je možné uplatňovať, preukazovať alebo obhajovať práva a nároky z oprávneného záujmu alebo súvisiace s oprávneným záujmom.

Ak sa spracovávajú osobné údaje na základe Vášho súhlasu, uschovávajú sa tieto po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu, s výnimkou ak existuje na ich ďalšie spracovanie iný právny dôvod (napr. zákon o archívníctve, účtovníctve a pod.).

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa realizuje spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktorých prevádzkovateľ využíva, aby mohlo byť realizované spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Konkrétne ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít prevádzkovateľa a spoločností, prostredníctvom ktorých prevádzkovateľ realizuje tieto činnosti v rámci jednotlivých, ako aj spoločných prevádzkovateľov.

Treťou osobou je aj spoločnosť Comsultia s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 35 944 340, prostredníctvom ktorej prevádzkovateľ realizuje vývoj webovej a správu webovej prezentácie.

V súvislosti so súbormi cookies, na ktoré nie je potrebné súhlas v zmysle zásad používania súborov cookies (link vyššie) sú našimi sprostredkovatelia nasledovné spoločnosti:

  1. Google IrelandLtd., so sídlom Gordon House Barrow Street, Dublin 4, DO4E5W5, Írsko, IČO (CRO): 368047, v súvislosti so spracúvaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Google Analytics,

  2. Facebook IrelandLtd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, IČO (CRO): 462932, v súvislosti so spracúvaním analytických súborov cookies prostredníctvom platformy Facebook Pixel.

Prevádzkovateľ uzatvoril so sprostredkovateľmi zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Sprostredkovatelia aj subsprostredkovateľ sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Softwarový systém, v ktorom sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe licenčnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a poskytovateľom softwarového systému, je uložený na serveroch poskytovateľa tohto systému so sídlom v Európskej únii - Írsku.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame,
 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne,
 • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu,
 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane,
 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch,
 • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese mizapo@mizapo.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka týmto súborom si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Súbory cookies, ktoré používame sú bezpečné a nepoškodzujú váš počítač ani mobilné zariadenie.

Ako používame súbory cookies?

Táto webová stránka používa súbory cookies na zapamätanie používateľských nastavení. Rovnako aj pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkčnosť stránky.

Používame aj nástroje Google Analytics a Adwords. Tieto služby umožňujú webovú analýzu, ktorej poskytovateľom je spoločnosť Google.

Súbory cookies generujú informácie o tom, ako sú webové stránky využívané a aká je ich návštevnosť. Ukladajú sa do priečinka prehliadača a následne sú odoslané a uložené na serveroch Google. Vo všeobecnosti zjednodušujú prehliadanie webovej stránky.

Spoločnosť Google používa tieto informácie pre analýzu aktivít na webových stránkach a tiež pre tvorbu prehľadov.

Súbory cookies pomáhajú skvalitňovať poskytované služby, a to prispôsobením obsahu stránok potrebám a záujmom užívateľov. Ukladaním Vašich predvolieb vyhľadávania či registrácie do nových služieb, pomáhajú chrániť údaje a vyberať relevantné reklamy.

Spoločnosť Google je oprávnená poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo v prípade že takéto tretie strany spracovávajú dáta v mene spoločnosti Google.

Na tejto webovej stránke môžu byť aj odkazy na iné webové stránky (napr.: YouTube, Facebook, a iné.), ktoré môžu rovnako využívať súbory cookies.

Ako kontrolovať súbory cookies ?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia - podrobnosti môžete nájsť na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia, niektoré služby a funkcie nebudú správne fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies ?

Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Ak si neželáte, aby o Vás boli zhromažďované akékoľvek informácie, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookies. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v nastaveniach vášho prehliadača. Zmena nastavenia cookies môže ovplyvniť funkčnosť a bezchybný chod tejto webovej stránky.

Cenová ponuka