Oprávnenia a osvedčenia

Oblasť ochrany pred požiarmi (OPP):

Oblasť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP):

Oblasť revízií (OP a OS):

Oblasť civilná ochrana (CO):

Cenová ponuka