Blog

Rozhodli sme sa na našej webovej stránke zriadiť bezplatné blogy, ktoré majú informovať zamestnávateľov a zamestnancov, investorov, ako aj projektantov a ostatné odborne spôsobilé osoby o problematike týkajúcej sa riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb („PBS“), ochrany pred požiarmi („OPP“), bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci („BOZP“) a ďalších oblastí.

Veríme, že Vám naše blogy môžu pomôcť pri predchádzaní zbytočným sankciám zo strany štátnych inštitúcií, ako aj predísť úmyselnému zavádzaniu zo strany niektorých osôb, či spoločností len za účelom vyššieho zisku.

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov


Horúčavy na pracovisku

Horúčavy na pracovisku


Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v bytových domoch

Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v bytových domoch

 

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikom

Platnosť dokladu o odbornej spôsobilosti vydaného revíznym technikom

 

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

Kontrola pevne inštalovaných pracovných prostriedkov a skúšky tvárniacich strojov

 

Home office a BOZP

Home office a BOZP

 

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím od 1.4.2022

Skončenie pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím od 1.4.2022

 

Cenová ponuka