Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

_35c26c39-5c11-43f8-9077-60233a6c3b55.jpg

Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov zamestnávateľom je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare.

Tému preplácania okuliarov pre zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou zo strany zamestnávateľa znovu otvoril Rozsudok Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu C-392/21z 22. decembra 2022, ktorý vyhovel žalobe rumunského zamestnanca, ktorému sa pri práci s počítačom zhoršil zrak.

Rozsudok Súdneho dvora nie je novou legislatívou, je to výklad práva EÚ k ustanoveniam článku 9 smernice Rady 90/270/EHS, ktoré sa týkajú poskytovania špeciálnych korekčných prostriedkov na prácu so zobrazovacou jednotkou na základe konkrétneho súdneho konania v tejto veci v Rumunsku. Táto smernica je transportovaná do našej legislatívy nariadením vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie zamestnancom pracujúcim so zobrazovacou jednotkou akýkoľvek zamestnanec, ktorý používa zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce. Významná časť práce nie je definovaná ako „viac, ako polovica pracovnej zmeny“. V tomto prípade sa nejedná len o časové hľadisko, ale pri práci so zobrazovacou jednotkou je potrebné zohľadniť aj náplň práce zamestnanca, ktorá priamo vyžaduje používanie zobrazovacích jednotiek. Ide napr. o práce, pri ktorých je potrebné dlhodobo sledovať obrazovku bez možnosti ľubovoľného zaraďovania prestávok, práce, pri ktorých sa kladie dôraz na presnosť a detail, práce, pri ktorých nie je možné striedať prácu so zobrazovacou jednotkou s inou pracovnou činnosťou a podobne. Inak sa teda bude posudzovať bežná práca so zobrazovacou jednotkou u napr. učiteľa, administratívneho pracovníka, informátora a inak u účtovníka, IT špecialistu, letového dispečera a podobne. Neznamená to, že každý zamestnanec, ktorý má na pracovnom stole zobrazovaciu jednotku, používa zariadenie so zobrazovacou jednotkou ako významnú časť svojej práce vzhľadom na intenzitu práce a zrakovú záťaž.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu C-392/21 z 22. decembra 2022 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) rozhodol v tejto veci nasledovne:

  • článok 9 ods. 3 smernice Rady 90/270/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) sa má vykladať v tom zmysle, že: „osobitné korekčné prostriedky“ v zmysle tohto ustanovenia zahŕňajú dioptrické okuliare, ktoré majú konkrétne slúžiť na nápravu a prevenciu porúch zraku v súvislosti s prácou zahŕňajúcou zariadenia vybavené obrazovkou. Okrem toho sa tieto „osobitné korekčné prostriedky“ neobmedzujú len na prostriedky používané výlučne v rámci povolania.
  • a článok 9 ods. 3 a 4 smernice 90/270 sa má vykladať v tom zmysle, že: povinnosť poskytnúť dotknutým pracovníkom osobitné korekčné prostriedky, stanovená v tomto ustanovení, ktorú má zamestnávateľ, môže byť splnená buď priamym dodaním uvedeného prostriedku zo strany zamestnávateľa, alebo náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom, ale nie vyplatením všeobecného mzdového príplatku pracovníkovi.

A čo nám hovorí zákon, resp. nariadenie vlády?

Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v ustanovení § 7 upravuje povinnosti zamestnávateľa:

(1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu

a) pred zaradením na prácu so zobrazovacou jednotkou,

b) v pravidelných časových intervaloch podľa osobitného predpisu,

c) v prípade zrakových ťažkostí, ktoré môže spôsobiť práca so zobrazovacou jednotkou.

(2) Ak je to na základe výsledkov vyšetrení očí a zraku podľa odseku 1 potrebné, zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi komplexné oftalmologické vyšetrenie.

(3) Ak výsledky vyšetrení podľa odsekov 1 alebo 2 preukážu, že je nevyhnutné poskytnúť zamestnancovi špeciálne korekčné prostriedky na prácu so zobrazovacou jednotkou, je zamestnávateľ povinný ich poskytnúť.

(4) Ak má zamestnanec zdravotné ťažkosti v súvislosti s výkonom práce so zobrazovacou jednotkou, zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi odborné vyšetrenie podporného, pohybového a nervového systému.

(5) Náklady spojené s plnením povinností zamestnávateľa podľa odsekov 1 až 4 znáša zamestnávateľ.

Toto nariadenie vlády SR transponuje aj smernicu 90/270/EHS (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), ktorá určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami. Gestorom je MZ SR.

MZ SR uvádza: Ak výsledky testovania, na ktoré sa vzťahuje ods. 1 alebo očného vyšetrenia, na ktoré sa vzťahuje ods. 2 preukážu, že je nutné vybaviť pracovníkov príslušnými pomôckami, a ak nie je pritom možné použiť normálne nápravné pomôcky, musia byť pracovníci vybavení zodpovedajúcimi špeciálnymi pomôckami.

Z toho vyplýva, že zamestnávateľ je povinný po splnení podmienok uvedených v ods. 1. až 5. uvedeného paragrafu nariadenia vlády povinný zabezpečiť zamestnancovi špeciálnu korekčnú pomôcku. Podmienky, za ktorých si zamestnanci môžu žiadať o preplatenie dioptrických okuliarov u nás určuje zamestnávateľ. V prípade preplácania nákladov a zaobstaraním si samotného prostriedku zo strany zamestnanca, by malo byť v záujme zamestnávateľa upraviť si tento postup interným predpisom.

Postup zamestnávateľa týkajúci sa oblasti ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti pri práci alebo iných konkrétnych oblastí (napr. podmienok poskytovania špeciálnych korekčných prostriedkov zamestnancom pri práci so zobrazovacou jednotkou) môže zamestnávateľ jednoznačne upraviť na konkrétnom pracovisku formou vnútorného predpisu, kolektívnej zmluvy a podobne. Zamestnávateľ takýto postup môže konzultovať so zástupcami zamestnancov alebo zamestnancami. V oblasti ochrany zdravia pri práci zamestnávateľovi poskytuje odborné poradenstvo pracovná zdravotná služba.

Dňa: 8.2.2024

Autor: Ing. Michal Zárecký – Autorizovaný bezpečnostný technik

Zdroj:
  • Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
  • ÚVZ SR - Informácia k poskytovaniu špeciálnych korekčných prostriedkov pri práci so zobrazovacími jednotkami
  • Národný inšpektorát práce – Práca so zobrazovacími jednotkami a preplácanie okuliarov

Cenová ponuka