Núdzové osvetlenie

Exit_light_sign.JPG

Kedy sa núdzové osvetlenie požaduje:

V zmysle § 73 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v zmení neskorších predpisov sa chránené únikové cesty a čiastočne chránené únikové cesty, nechránené únikové cesty alebo náhradné únikové možnosti, ktoré slúžia na únik viac ako 50 osôb, musia byť vybavené núdzovým osvetlením.

Projektovanie núdzového osvetlenia:

Špecialista požiarnej ochrany určí v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v zmení neskorších predpisov, či je potrebné vybaviť stavbu núdzovým osvetlením a ktoré priestory ním musia byť vybavené.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v zmysle § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 40b vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, by malo obsahovať v grafickej časti aspoň informatívne zakreslenie núdzového osvetlenia v požiarnom úseku v ktorom je naprojektované, avšak zakresliť presnú polohu umiestnenia takéhoto svietidla navrhuje osoba projektujúca osvetlenie vo svojej časti projektovej dokumentácii – NIE ŠPECIALISTA POŽIARNEJ OCHRANY!

Kontrola núdzového osvetlenia:

Núdzové osvetlenie sa v zmysle § 2 ods. 4 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov považuje za požiarne zariadenia. V zmysle § 5 písm. a) a § 14 písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a fyzická osoba na účely zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov povinná okrem iného obstarávať a inštalovať požiarne zariadenia, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave a zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržby.

V zmysle § 13 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, prevádzkovateľ požiarneho zariadenia zabezpečuje vykonávanie jeho pravidelnej kontroly najmenej raz za 12 mesiacov podľa požiadaviek uvedených v prevádzkových pokynoch alebo v návode na obsluhu, kontrolu a údržbu dodanom výrobcom, dovozcom alebo zhotoviteľom. Výsledok vykonanej kontroly sa zaznamenáva do požiarnej knihy. Ak výrobca alebo dovozca požiarneho zariadenia neurčil obsah, rozsah a spôsob pravidelnej kontroly požiarneho zariadenia, prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu najmä:

  1. celkového stavu, pohotovosti a označenia zariadenia,
  2. úplnosti, neporušenosti a funkčnosti zariadenia,
  3. stavu náhradného zdroja elektrickej energie.

Prevádzkovateľ požiarneho zariadenia musí bez zbytočného odkladu zabezpečiť opravu a odstránenie nedostatkov, ktoré sa zistili jeho kontrolou.

Dňa: 24.2.2022

Autor: Ing. Michal Zárecký – Špecialista požiarnej ochrany BČO

Zdroj: Prezídium HaZZ

Cenová ponuka