Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s parkovaním a nabíjaním elektromobilov v stavbách

  car-g9b877ab06_1920.jpg

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Prezídium Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „Prezídium HaZZ“) s cieľom zabezpečiť opatrenia z hľadiska ochrany pred požiarmi v súvislosti s inštaláciou nabíjacích staníc pre elektromobily v stavbách v zmysle zákona č. 378/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 378/2019 Z. z.“) vydáva nasledovné metodické usmernenie.

Požiadavky definované zákonom č. 378/2019 Z. z. sú všeobecné a nestanovujú konkrétne kritériá z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavieb pre parkovanie a pre nabíjanie elektrických vozidiel v stavbách. Prezídium HaZZ z dôvodu potreby akceptácie požiadaviek vyplývajúcich z § 8a zákona č. 378/2019 Z. z., týmto usmernením stanovuje minimálne odporúčacie požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť súvisiacu s parkovaním a nabíjaním elektrických vozidiel v stavbách.

Stavby, ktorých sa predmetné usmernenie týka nad rámec vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.“) sú stavby, prípadne časti stavieb, ktorých súčasťou sú hromadné garáže a radové garáže.

V prípade nesplnenia nižšie uvedených minimálnych bezpečnostných požiadaviek z hľadiska ochrany pred požiarmi, Prezídium HaZZ neodporúča parkovanie elektrických vozidiel v stavbách, a to najmä z hľadiska problematického zásahu hasičských jednotiek.

POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY:

 1. Odporúčame umiestňovať parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily v hromadných garážach a v radových garážach, ktoré majú nosné konštrukcie a požiarne deliace konštrukcie vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1.
 2. Parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame umiestniť na požiarnom podlaží v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z.
 3. V hromadných garážach odporúčame parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily umiestňovať vo vzdialenosti najmenej 5 m od vstupov do čiastočne chránených únikových ciest alebo do chráneným únikových ciest.
 4. V hromadných garážach a radových garážach odporúčame umiestniť najviac tri parkovacie miesta pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily vedľa seba, pričom umiestnenie ďalších troch parkovacích miest pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame umiestniť tak, aby ich vzájomná vzdialenosť bola najmenej 5 m; alternatívne táto vzdialenosť môže byť nahradená požiarne deliacou konštrukciou s výškou najmenej 2/3 svetlej výšky podlažia, vyhotovenou z konštrukčných prvkov druhu D1 a minimálnou požiarnou odolnosťou EW 90 minút, pričom musia byť zachované minimálne požiadavky na vetranie garáže.
 5. V hromadných garážach pre elektromobily odporúčame vstup do čiastočne chránenej únikovej cesty a vstup do chránenej únikovej cesty typu A vybaviť samostatne vetranou predsieňou.
 6. V jednom požiarnom úseku radovej garáže odporúčame umiestniť najviac tri státia pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily.
 7. Pri určení stupňa protipožiarnej bezpečnosti (ďalej len „SPB“) požiarnych úsekov hromadných garáží a radových garáží pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame zvýšiť SPB stanovený v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby o jeden, s minimálnou požiarnou odolnosťou stavebných konštrukcií 90 minút.

VYBAVENIE POŽIARNYMI ZARIADENIAMI:

 1. Požiarny úsek hromadnej garáže pre menej ako 50 vozidiel, v ktorom je viac ako 20 státí pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame vybaviť elektrickou požiarnou signalizáciou.
 2. Požiarny úsek hromadnej garáže a radovej garáže pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame vybaviť zariadením na odvod tepla a splodín horenia núteným vetraním s minimálne 10 násobnou výmenou vzduchu v prípade, ak nie je zabezpečené prirodzené vetranie s priečnym vetraním s otvormi najmenej 5 % pôdorysnej plochy podlažia.
 3. V prípade umiestnenia elektromobilov v parkovacích zakladačoch alebo podobných zariadeniach, tieto odporúčame vybaviť vodným stabilným hasiacim zariadením, alebo iným ekvivalentným spôsobom hasenia s minimálnou intenzitou dodávky vody 14,7 l.min-1.m-2 podľa prílohy č. 2 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 39/2003 o obsahu a o postupe pri spracúvaní dokumentácie o zdolávaní požiarov (ďalej len pokyn č. 39/2003“).
 4. Priestor státí pre elektromobily a nabíjacie stanice pre elektromobily odporúčame vybaviť samočinným hasiacim zariadením alebo iným ekvivalentným spôsobom hasenia s minimálnou intenzitou dodávky vody 14,7 l.min-1.m-2, podľa prílohy č. 2 pokynu č. 39/2003.
  Na uvedený účel je možné za vyhovujúce považovať napríklad samočinné hasiace zariadenie napojené na rozvod vody v stavbe ukončené obdobnou výtokovou armatúrou ako pre stabilné hasiace zariadenie, s požadovanou intenzitou dodávky hasiaceho média minimálne po dobu 120 minút.

ZÁVER:

S príchodom elektromobilov došlo k zvýšeniu rizika vzniku a šírenia požiarov, pri ktorých bude veľmi problematický a ťažko vykonateľný zásah hasičských jednotiek. Táto skutočnosť bude viesť k rozsiahlym škodám, ktoré môžu mať za následok aj porušenie statiky a prípadné následné fatálne zrútenie stavieb z dôvodu poškodenia nosných konštrukcií. Podľa vyššie uvedeného odporúčania by sa mal každý investor pred začatím výstavby rozhodnúť, ako bezpečnú chce mať svoju stavbu a aké riziko je pre neho akceptovateľné. Spoločnosť MiZaPO, s.r.o. odporúča zohľadniť a zapracovať všetky uvedené minimálne bezpečnostné požiadavky ochrany pred požiarmi do projektovej dokumentácie - riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Dňa: 25.5.2022

Autor: Ing. Michal Zárecký – Špecialista požiarnej ochrany BČO

Zdroj: Metodické usmernenie Prezídia HaZZ – Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti v súvislosti s parkovaním a nabíjaním elektromobilov v stavbách

Cenová ponuka