Protipožiarna bezpečnosť fotovoltických systémov na stavbách

solarne-panely.jpg

Fotovoltické systémy sú technologické zariadenia na výrobu elektrickej energie a posudzuje sa ich umiestňovanie a prevádzkové podmienky z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Umiestnenie a prevádzkové podmienky fotovoltických systémov upravuje vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 94/2004 Z. z.“) a nadväzujúce normy, alebo iný všeobecne záväzný právny predpis na úseku ochrany pred požiarmi.

Pri umiestňovaní fotovoltických systémov musia byť splnené nasledovné požiadavky:

 1. Zamedziť ohrozeniu unikajúcich osôb odpadávajúcimi časťami fotovoltického systému zábranami alebo iným umiestením v miestach kde je evakuácia osôb na voľné priestranstvo a zhromažďovací priestor.
 2. Splnenie požiadaviek uvedených v § 75 ods. 2 ("Rozvody a dymovody, ktoré nesmú byť umiestnené v chránenej únikovej ceste možno v chránenej únikovej ceste umiestniť, len ak sú od chránenej únikovej cesty požiarne oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 min.") a v § 80 ods. 4 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ("Odstupová vzdialenosť od otvorených technologických zariadení, v ktorých je priemerné požiarne zaťaženie väčšie ako 7,5 kg.m-2, alebo od otvorených skladov horľavých látok musí byť najmenej 6,5 m.").
 3. Splnenie požiadaviek uvedených v § 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami ("Ak je súčasťou halového skladu rastlín miestnosť rozvodne elektrického prúdu, táto je samostatným požiarnym úsekom oddeleným od ostatných priestorov halového skladu rastlín požiarne deliacou konštrukciou spĺňajúcou kritériá EW 90.").
 4. Na strechách stavieb kde sú vybudované vonkajšie zásahové cesty:
  a) inštalovať fotovoltické systémy mimo týchto ciest vo vzdialenosti minimálne 550 mm od nich a vybudovať vedľajšie línie o šírke minimálne 800 mm vždy po dvoch radách fotovoltických panelov,
  b) inštalovať fotovoltické systémy vo vzdialenosti minimálne 800 mm od výlezu na strechu,
  c) použiť rozvodné káble s triedou reakcie na oheň B2ca – s1, d1, a1.
 5. Na strechách stavieb kde, po ktorých je navrhovaná evakuácia osôb:
  a) inštalovať fotovoltické systémy mimo týchto ciest vo vzdialenosti minimálne 550 mm od nich,
  b) použiť rozvodné káble s triedou reakcie na oheň B2ca – s1, d1, a1.
 6. Na strechách stavieb, kde sú inštalované požiarnotechnického zariadenia inštalovať fotovoltické systémy tak aby nebola obmedzená ich akcieschopnosť minimálne vo vzdialenosti 550 mm od nich.
 7. Na strechách nad zhromažďovacím priestorom, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v § 49 ods. 7 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ("Strecha nad zhromažďovacím priestorom a nosné konštrukcie, od ktorých závisí jej stabilita, musia spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti zodpovedajúcej dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 15 min.") možno inštalovať fotovoltické systémy pri použití rozvodných káblov s triedou reakcie na oheň B2ca – s1, d1, a1,
 8. Neinštalovať fotovoltické systémy:
  a) na strechách jednopodlažných skladov a stavieb skladov horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov,
  b) na strechách jednopodlažných skladov a stavieb skladov horľavých plynov a horenie podporujúcich plynov,
  c) na strechách stavieb alebo prístreškoch plniarní a stáčacích miest horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, horľavých plynov a horenie podporujúcich plynov,
  d) na strechách nad zhromažďovacím priestorom, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v § 49 ods. 7 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. ("Strecha nad zhromažďovacím priestorom a nosné konštrukcie, od ktorých závisí jej stabilita, musia spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti zodpovedajúcej dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 15 min."),
  e) na strechách a častiach striech nad chránenými únikovými cestami.
Pri prevádzkovaní fotovoltických systémov sa musí v prípade vzniku požiaru zabezpečiť bezpečné odpojenie elektrických obvodov fotovoltických panelov od ostatných elektrických zariadení s napätím do 1 kV.

Ďalej upozorňujeme, že celkový návrh fotovoltických systémov musí byť vyhotovený v zmysle platných právnych a ostatných predpisov, kde je potrebné zohľadniť napr. aj STN 34 3085 Pravidlá na zaobchádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch alebo zátopách.


Dňa: 7.2.2024

Autor: Ing. Michal Zárecký – Špecialista požiarnej ochrany BČO

Zdroj: Metodické usmernenie Prezídia HaZZ – Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť fotovoltických systémov na stavbách

Cenová ponuka