Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá Vás odbremení od starostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)? Ste na správnom mieste!


Prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s najvyššími osvedčeniami na Slovensku a dlhoročnou praxou poskytujeme komplexné služby v oblasti BOZP. Naše služby vykonávame tak, aby ste mali čo najmenej starostí.

Postup pri našich poskytovaných službách

Po vzájomnej dohode a podpísaní zmluvy, vykonáme pre Vás vstupný audit BOZP, v ktorom zhodnotíme skutočný stav BOZP vo Vašom podnikateľskom subjekte a vypracujeme potrebnú dokumentáciu BOZP.

Od vykonania vstupného auditu BOZP vykonávame odborné školenia (oboznamovania) pre Vašich zamestnancov, myslíme za Vás na termíny školení (oboznamovaní), vykonávame kontroly pracovísk, dohliadame na vykonávanie revízií technických zariadení a zastupujeme Vás pri kontrolách zo strany inšpektorátu práce, či iných kontrolných orgánov.

Cena našich služieb? Každý podnikateľský subjekt je špecifický, má iný počet zamestnancov, rôznu veľkosť svojich pracovísk, odlišné riziká, prípadne individuálne požiadavky. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého klienta individuálne. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár nachádzajúci sa vpravo, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky. Ďalšou výhodou pre Vás, je možnosť kombinácie viacerých nami poskytovaných služieb BOZP, OPP a PZS, čím Vám vieme ušetriť financie, čas a starosti, o ktoré sa Vám radi postaráme. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme, poradíme a za krátky čas vypracujeme cenovú ponuku pre Vás.

V zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. vykonávame všetky činnosti týkajúce sa BOZP, ako sú napr.:

Vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP alebo jej časti:

 • smernica BOZP,
 • koncepcia politiky BOZP a program jej realizácie,
 • posúdenie (analýza) rizík vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia,
 • smernica pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, dezinfekčných a pracích prostriedkov, ochranných prípravkov a pracovného odevu,
 • traumatologický plán,
 • postup pri vzniku pracovných úrazov a nebezpečných udalostí,
 • evidencia pracovných úrazov,
 • evidencia iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí,
 • smernica na kontrolu používania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok,
 • smernica na ochranu nefajčiarov,
 • smernica na určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu, zakázané práce a pracoviská tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
 • zakázané práce a pracoviská mladistvým zamestnancom,
 • prevádzkový poriadok pre čistenie a údržbu osvetlenia,
 • práca so zobrazovacími jednotkami,
 • ručná manipulácia s bremenami,
 • smernica na určenie podmienok súvisiacich s prevádzkovaním regálov a rebríkov,
 • prevádzkový a manipulačný poriadok skladu - pravidlá skladovania,
 • bezpečné pracovné postupy - Zásady bezpečnej práce,
 • určenie bezpečných podmienok domácej práce, telepráce a práce z domu,
 • vnútorný predpis na vykonávanie oboznamovania a informovania zamestnancov,
 • a iné.

Oboznamovanie a informovanie v oblasti BOZP prostredníctvom odborne spôsobilých osôb:

 • vstupné oboznamovanie a informovanie novoprijatých zamestnancov (pri jeho prijatí do zamestnania), preložení na iné pracovisko, zaradení alebo preradení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku),
 • periodické oboznamovanie a informovanie vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP (najmenej raz za 3 roky),
 • periodické oboznamovanie a informovanie zamestnancov z oblasti BOZP (najmenej raz za 3 roky),
 • oboznamovanie a informovanie zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť,
 • oboznamovanie a informovanie zamerané na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s praktickou prípravou zamestnancov na výber a používanie vhodného osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu,
 • oboznamovanie a informovanie vodičov motorových vozidiel (tzv. referentských vozidiel),
 • oboznamovanie a informovanie samostatne zárobkovo činných osôb, dodávateľských spoločností a osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa nachádzajú na pracovisku (v spoločnosti),
 • oboznamovanie a informovanie zamestnancov pracujúcich na elektrických zariadeniach - poučená osoba § 20 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • a iné.

Činnosti pre našich klientov na úseku BOZP:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie kompletnej dokumentácie BOZP,
 • vykonávanie preventívnych kontrol pracovísk, vyhradených technických zariadení, technických zariadení a sprostredkovanie ich revízií,
 • vykonanie ročnej previerky BOZP na pracoviskách,
 • dohľad nad činnosťami osôb, ktoré môžu vykonávať svoju prácu len na základe osvedčenia, oprávnenia, povolenia alebo inej odbornej spôsobilosti,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zisťovaní príčin a zdrojov pracovných úrazov, ich hlásenie príslušným orgánom a spracúvanie podkladov pre odškodňovanie postihnutých zamestnancov,
 • kontrolovanie označenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • odborné konzultácie v oblasti BOZP a technických zariadení,
 • zastupovanie zamestnávateľa pri kontrole orgánom štátnej správy, vyšetrovaniach pracovných úrazov, havárií a podobne,
 • a iné.

Ponuka nadštandardných služieb :

 • zabezpečenie auditu (celkové posúdenie skutočného stavu v spoločnosti z hľadiska BOZP),
 • sledovanie termínov pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení a technických zariadení,
 • a iné.

Cenová ponuka na mieru

Prosím vyplňte názov spoločnosti.
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.

O aké služby máte záujem?

Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10 % zľavu.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka