Legislatívne požiadavky BOZPBezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a následne v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch. Tieto povinnosti je možné zabezpečiť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby, ktorej úlohy môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby s platným osvedčením bezpečnostný technik / autorizovaný bezpečnostný technik.

Hrozia Vám sankcie za porušenie povinností?

Áno, v prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 200 000 € podľa závažnosti porušenia povinností, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 €.

Minimálny počet autorizovaných bezpečnostných technikov (ABT) alebo bezpečnostných technikov (BT) podľa počtu zamestnancov

Zamestnávateľ, ktorý je uvedený v prílohe č. 1:

  • do 400 zamestnancov - najmenej jeden ABT,
  • od 401 do 800 zamestnancov - najmenej dvaja ABT,
  • od 801 do 1 200 zamestnancov - najmenej traja ABT alebo najmenej dvaja ABT a jeden BT,
  • nad 1 200 zamestnancov - najmenej traja ABT alebo najmenej dvaja ABT a jeden BT, a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší ABT alebo BT tak, aby z celkového počtu ABT a BT boli najmenej dve tretiny ABT.

Zamestnávateľ, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 :

  • do 600 zamestnancov - najmenej jeden BT,
  • od 601 do 1 200 zamestnancov - najmenej dvaja BT,
  • nad 1 200 do 15 000 zamestnancov - najmenej dvaja BT a na každých začatých 1 000 zamestnancov najmenej jeden ďalší BT,
  • nad 15 000 zamestnancov – najmenej 12 BT a na každých začatých 1 500 zamestnancov najmenej jeden ďalší BT.

Cenová ponuka na mieru

Prosím vyplňte názov spoločnosti.
+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.

O aké služby máte záujem?

Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10 % zľavu.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka