Legislatívne požiadavky CO


Civilná ochrana (CO)

Legislatíva Slovenskej republiky sa zaoberá prípadmi nehôd, havárií, živelných pohrôm, alebo iných mimoriadnych udalostí, ktoré nás môžu postihnúť. Na tento účel je určená civilná ochrana v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Civilná ochrana (CO) je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v dokumente Analýza možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a obvodné úrady, samosprávne kraje, obce, právnické osoby a fyzické osoby.

Povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov je možné zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá je oprávnená vypracovať a aktualizovať plán ochrany obyvateľstva, vypracovať a aktualizovať plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti alebo vykonávať vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Hrozia Vám sankcie za porušenie povinností?

Áno, v prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov civilnej ochrany môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi obvodný úrad uložiť pokutu až do výšky 33 000 € podľa závažnosti porušenia povinností.

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka