Legislatívne požiadavky OPPOchrana pred požiarmi (OPP)

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre právnické osoby, pre fyzické osoby - podnikateľov, pre vlastníkov budov a nehnuteľností a pre vlastníkov lesov zabezpečiť služby v oblasti ochrany pred požiarmi.

Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a následne v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch. Tieto povinnosti je možné zabezpečiť len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s platným osvedčením (technik požiarnej ochrany / špecialista požiarnej ochrany)

Protipožiarna bezpečnosť stavieb (PBS)

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ako aj fyzická osoba má povinnosť pre všetky stavby skolaudované po 31.12.1981 zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia PBS (projektová dokumentácia stavby). Uvedené riešenie PBS musí byť uchované počas celej doby užívania stavby. Pri zmene stavby alebo pri zmene užívania priestorov stavby je potrebné nové prehodnotenie riešenia PBS.

Hrozia Vám sankcie za porušenie povinností?

Áno, v prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov ochrany pred požiarmi môže byť právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 16 596 € podľa závažnosti porušenia povinností.

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.

O aké služby máte záujem?

Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10 % zľavu.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka