Ochrana pred požiarmi vrátane projekčnej činnosti

Hľadáte spoľahlivú spoločnosť, ktorá Vás odbremení od starostí v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP)? Ste na správnom mieste!


Prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s najvyššími osvedčeniami na Slovensku a dlhoročnou praxou poskytujeme komplexné služby v oblasti OPP tak, aby ste mali čo najmenej starostí.

Postup pri našich poskytovaných službách

Po vzájomnej dohode a podpísaní zmluvy, vykonáme pre Vás vstupný audit OPP, v ktorom zhodnotíme skutočný stav OPP vo Vašom podnikateľskom subjekte a vypracujeme potrebnú dokumentáciu OPP. Následne vykonávame odborné školenia a ich požadované termíny sledujeme za Vás, vykonávame prehliadky (kontroly) pracovísk, dohliadame na vykonávanie revízií požiarnych a technických zariadení, zastupujeme Vás pri kontrolách zo strany hasičského a záchranného zboru, či iných kontrolných orgánov.

Cena našich služieb? Každý podnikateľský subjekt je špecifický, má iný počet zamestnancov, rôznu veľkosť svojich pracovísk, odlišné riziká, prípadne individuálne požiadavky. Preto cenovú ponuku zostavujeme na mieru pre každého klienta individuálne. Vyžiadajte si ju jednoducho cez formulár nachádzajúci sa vpravo, prípadne nás kontaktujte pomocou e-mailu alebo telefonicky.

Ďalšou výhodou pre Vás, je možnosť kombinácie viacerých nami poskytovaných služieb OPP, BOZP a PZS, čím Vám vieme ušetriť čas, starosti a financie. Pre viac informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať. Radi Vám všetko vysvetlíme, poradíme a za krátky čas vypracujeme cenovú ponuku pre Vás.

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. vykonávame všetky činnosti týkajúce sa OPP, ako sú napr.:

Vypracovanie projektovej dokumentácie - riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (PBS):

 • riešenia PBS ako napr.: projekty skutočného vyhotovenia, projekty pre stavebné povolenia, zmeny užívania stavieb, určené k územnému konaniu, stavebnému konaniu alebo kolaudačnému konaniu,
 • odborné posudky špecialistu PO,
 • konzultačná a poradenská činnosť,
 • a iné.

Vypracovanie kompletnej dokumentácie OPP alebo jej časti, ako napríklad:

 • požiarna identifikačná karta,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarna kniha,
 • doklady o kontrole požiarnych zariadení,
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
 • a iné.

Školenia v oblasti OPP:

 • školenia o OPP vedúcich zamestnancov (raz za 24 mesiacov, prípadne pri preradení vedúceho zamestnanca na inú prácu, iné pracovisko),
 • školenia o OPP zamestnancov (raz za 24 mesiacov, prípadne pri preradení zamestnanca na inú prácu, iné pracovisko),
 • školenia osôb zabezpečujúce OPP v mimopracovnom čase (raz za 12 mesiacov),
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok:
  • pracoviska (raz za 12 mesiacov),
  • asistenčnej (pred začatím jej činnosti).

Činnosti pre našich klientov na úseku OPP:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie kompletnej dokumentácie OPP v súlade so skutočným stavom,
 • školenia a odborné prípravy členov protipožiarnych hliadok, určenie počtu členov protipožiarnych hliadok na základe posúdenia veľkosti a rizikovosti prevádzky,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa a v bytových domoch (každé 3 mesiace, každých 6 mesiacov alebo každých 12 mesiacov),
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov (najmenej raz za 12 mesiacov),
 • kontrolovanie označenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • zastupovanie právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa pri kontrole štátnym požiarnym dozorom,
 • a iné.

Ponuka nadštandardných služieb:

 • interný audit (celkové posúdenie skutočného stavu v spoločnosti z hľadiska OPP),
 • zastupovanie podnikateľského subjektu pri vybavovaní písomného stanoviska zo strany Hasičského a záchranného zboru,
 • zabezpečenie požiarnych asistenčných hliadok pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb alebo činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • sledovanie termínov pravidelných kontrol požiarnych zariadení (napr.: kontroly hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, požiarnych uzáverov a podobne),
 • a iné.

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.

O aké služby máte záujem?

Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10 % zľavu.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka