Legislatívne požiadavky PZS


Pracovná zdravotná služba (PZS)

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť pre zamestnávateľov zabezpečiť služby v oblasti pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, v zákone NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch.

Povinnosti vyplývajúce z týchto právnych a ostatných predpisov je možné zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo zmluvne dodávateľským spôsobom s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorej Úrad verejného zdravotníctva vydal oprávnenie na PZS. (pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej až štvrtej kategórie). PZS vykonávajú:

  • lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia, špecializačnom odbore služby zdravia pri práci alebo v špecializačnom odbore verejné zdravotníctvo,
  • verejný zdravotník,
  • diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie,
  • asistent hygieny a epidemiológie,
  • asistent hygienickej služby
  • zdravotnícki pracovníci v tíme pracovnej zdravotnej služby.

Na základe vyššie uvedených skutočností by sme radi upozornili všetkých zamestnávateľov na skutočnosť, že sú povinní zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad (prvá a druhá kategória), prípadne PZS (tretia a štvrtá kategória).

Hrozia Vám sankcie za porušenie povinností?

Áno, v prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov z oblasti PZS môže príslušný orgán verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 50 000 €.

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.

O aké služby máte záujem?

Z každej ďalšej objednanej služby získavate 10 % zľavu.

Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka