Legislatívne požiadavky pri revíziách a kontrolách


Revízie a kontroly (OP a OS)

Legislatíva Slovenskej republiky ukladá za povinnosť zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky, resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení a technickom zariadení, teda aj na elektrických spotrebičoch a elektrického ručného náradia (ďalej len „el. spotrebiče a el. ručné náradie").

Povinnosti sú uvedené v zákone NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vo vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov, a následne v ďalších súvisiacich právnych a ostatných predpisoch (napríklad: STN 33 1600, STN 33 1610 a podobne). Tieto povinnosti je možné zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s platným osvedčením revízneho technika, prípadne osobou s odbornou spôsobilosťou § 22 samostatný elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky alebo § 24 revízny technik (revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia).

Hrozia Vám sankcie za porušenie povinností?

Áno, v prípade porušenia povinností a nedodržiavania predpisov môže byť zamestnávateľovi uložená pokuta až do výšky 200 000 € podľa závažnosti porušenia povinností, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 €.

Čo je predmetom revízie a kontroly?

Revíziou a kontrolou sa kontroluje stav bezpečnosti zariadení. Predmetom revízie je podrobnou prehliadkou, meraním a skúšaním zistiť technický stav zariadení.

Revízie a kontroly treba vykonávať podľa predpísaných lehôt uvedených vo vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a ostatných predpisov, ako aj vždy po vykonanej oprave, rekonštrukcii alebo úprave.

Kto môže vykonávať kontroly el. spotrebičov a el. ručných náradí?

Vykonávať kontrolu el. spotrebičov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. môže osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24 (teda aj poučená osoba).

Cenová ponuka na mieru

+421 9xx xxx xxx
Prosím vyplňte telefónne číslo.
Prosím vyplňte Počet a druh VTZ / TZ.
Prosím vyplňte druh revízie.
Bez tohto súhlasu nie je možné formulár odoslať.
Problém s overením reCAPTCHA.
Cenová ponuka